ALTERNATIV VARME

Velkommen til Alternativvarme

Nature

Jordpumpe varme er alternativenergi ogf godt for miljøet

En varmepumpes funktion er baseret på en gammel og kendt teori. En varmepumpe er et energitransportanlæg, som transporterer en varmemængde fra et lavt temperaturniveau til et højere temperaturniveau.

I et jordvarmeanlæg, svarer energien fra det lave temperaturniveau til den energi, som jordslangerne trækker ud af den omkringliggende jord, og det høje temperaturniveau svarer til husets centralvarmeanlæg. Et jordvarmeanlæg er med andre ord et energitransportanlæg, som transporterer energi fra den kolde jord ind i husets varme centralvarmeanlæg.

Varmepumpens kompressor tilføres en vis drivenergi. Denne drivenergi svarer i praksis til kompressorens el-forbrug. For hver kWh el der tilføres, kan varmepumpen transportere 2,5 til 4 gange denne energimængde fra det lave temperaturniveau til det høje. Man betaler med andre ord kun for en brøkdel af den energi, som varmepumpen leverer.

Varmepumpens energimæssige kvalitet bedømmes ud fra "effektfaktoren", også kaldt COP værdi, som er forholdet mellem den tilførte energi fra el-nettet og den afleverede energi til husets centralvarmeanlæg. Er effektfaktoren for eksempel 3, betyder dette, at varmepumpen leverer 3 gange så meget energi, som man køber fra el-nettet.

Hvad indgår i et jordvarmeanlæg

Vi graver en slange ned i jorden i en dybde af ca. 90 cm. Slangen er fyldt med væske, der opvarmes af jordens varme.

Slangens længde varierer efter, hvor meget energi der skal trækkes ud. Jordslangen ender i en varmepumpe, der omsætter jordvarmen ved lav temperatur til varme og Selve varmepumpen placeres typisk i et bryggers og den kræver ingen særlig vedligeholdelse.

Anlægget er udstyret med en topmoderne elektronisk styring, der løbende måler udetemperaturen og regulerer temperaturen i varmeanlægget derefter (vejrkompensering).
El opvarmede huse skal – i forbindelse med etablering af jordvarme – have installeret alm. radiatorer med vandcirkulation, som oliefyrede huse allerede har.

Få en beregning

Alternativ Varme kan foretage en beregning af din husstands varmebehov. Efter at have gennemgået dit hus, ved vi præcist, hvor meget varme, der skal trækkes op af jorden.

Cirkulær økonomi - Muligheden for grøn vækst!

Produktionsmetoder og forbrugervaner skal tilpasses cirkulær økonomi, da denne model kan sikre økonomisk vækst.

Siden 1960’erne har vi i den vestlige verden oplevet en tilbagegang i den økonomiske vækst og massive prisstigninger på råvarer. Alene i perioden fra 2000 til 2010 steg råvarepriserne i gennemsnit med 147 procent. Samtidig forventes det, at der på verdensplan i 2030 vil være tre milliarder flere mennesker, der tilhører middelklassen, og at denne gruppe forbrugere vil efterspørge de samme materielle goder, vi i den vestlige verden tager for givet. Det gælder møbler, biler, computere, mobiltelefoner og meget andet. En så stor efterspørgsel vil lægge yderligere pres på klodens ressourcer, og det kan få negativ indflydelse ikke bare på økonomien i global forstand, men også på vores økonomiske formåen i Danmark. Derfor taler man i stigende grad om cirkulær økonomi som en model, der kan sikre vores økonomiske vækst ved at tilpasse produktionsmetoder og forbrugsvaner til den nye ressourcesituation.

EU-initiativer

EU-Kommissionen har netop udsendt en pakke af initiativer, der skal være med til at forebygge de ressourcemæssige udfordringer. Kommissionens initiativer om cirkulær økonomi går ud på, at vi i langt højere grad skal fokusere på en optimal anvendelse af ressourcer, både når vi designer, producerer, bruger og kasserer produkter. Det betyder, at vi snarere skal betragte os selv som brugere end forbrugere, der i langt højere grad efterspørger tjenesteydelser frem for varer.

Godt på vej herhjemme

I Danmark er vi godt i gang med den del af cirkulær økonomi, der omfatter genanvendelse af affald gennem de mange offentlige og private affaldssystemer, som både borgere og virksomheder i dag er en del af. Næste vigtige opgave bliver at minimere affaldet, ved at vi fra start designer vores produkter, så de med lethed kan indgå i nye produkter, når de er nedslidte eller outdatede.

Ellen MacArthur-Foundation lavede sidste år en analyse af potentialet for cirkulær økonomi i Danmark. Den viser, at vi kan forvente at opnå ca. 10.000 nye arbejdspladser og en stigning i BNP på 1%, hvis vi gennemfører de væsentligste indsatser for en cirkulær økonomi. Dette vil samtidig bidrage til at sikre vores konkurrenceevne og levestandard i en fremtid præget af knappe ressourcer.

Flere virksomheder viser vejen

IKEA, Carlsberg, Nike, Mærsk og Philips er blandt de multinationale selskaber, der har set skriften på væggen. Deres initiativer omfatter tilbagetagning af egne produkter, smartere emballagetyper og udvikling af genanvendelige produktelementer. Men også i virksomhedernes forretningsmodeller ser vi et øget fokus på at optimere ressourceudnyttelsen. Philips har erfaret, at en boremaskine i en gennemsnitshusstand bliver brugt 15 minutter om året. Derfor arbejder de på at udvikle leasingmodeller ud fra kundesloganet: ”Jeg har ikke brug for en boremaskine – jeg har brug for et hul i min væg!”. Samme princip gør sig gældende for initiativer som Airbnb og Uber, der med deres forretningsmodeller udnytter den bolig- og transportkapacitet, vi har i overskud.

Vi skal fortsætte initiativerne

De næste par år vil vise, i hvor høj grad vi i dansk lovgivning og produktion kommer til at implementere EU-Kommissionens gode intentioner for cirkulær økonomi, så vi kan fortsætte den ressourceoptimerende bevægelse. I affalds- og ressourcesektoren er vi klar til at bidrage med viden og erfaringer, så vi kan opnå en grøn vækst til gavn for både miljø og økonomi.

Comments   0


Norway

Ineffektiv affaldssortering står i vejen for gødning fra biogasanlæg

Danmarks organiske affald fra husholdninger og restaurationsbranchen er en værdifuld gødningsressource for landets landmænd samtidig med, at det kan udnyttes til energiproduktion. Men potentialet til at omdanne affaldets ressourcer til gødning gennem biogasanlæg er langt fra udnyttet. Det mener Aksel Buchholt, der er formand for biogasbranchen og selv landmand.

Hvis vi i Danmark kunne få etableret ordninger til bedre affaldssortering og ændre tankegangen blandt flere potentielle modtagere, ville vi betragteligt kunne øge den bæredygtige gødning på landmændenes jorde.

”Der sker bestemt mange positive initiativer på området, men potentialet er langt større, end hvad vi i øjeblikket producerer af gødning fra organisk affald. Hvis vi i Danmark kunne få etableret ordninger til bedre affaldssortering og ændre tankegangen blandt flere potentielle modtagere, ville vi betragteligt kunne øge den bæredygtige gødning på landmændenes jorde,” siger Aksel Buchholt.

Behov for kildesortering

Den største barriere for at udnytte potentialet er, at biogasanlæg, som afgasser kvæggylle og returnerer den afgassede biomasse til kvægbrugene, ikke må modtage kildesorteret organisk dagrenovation.

”Vi skal respektere, at mejerierne stiller krav til  den gødning som benyttes til foderafgrøder til kvæg. Men organisk affald fra husholdninger og restaurationsbranchen bør relativt nemt kunne sorteres bedre, hvis man lagde mere engagement i sagen. Det er bl.a. også det, som Det Nationale Bioøkonomipanel peger på i deres syv anbefaleringer til vejen mod en bedre udnyttelse af vores ressourcer,” siger Aksel Buchholt.

Det Nationale Bioøkonomipanel, som Aksel Buchholt henviser til, er udpeget af regeringen og involverer førende virksomheder, forskere og organisationer, der i fællesskab skal 'gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi'.

Affaldssortering er en helt afgørende faktor for at sikre affaldskvaliteten, som mejerierne efterspørger,” siger Aksel Buchholt afslutningsvis. 

Panelet giver syv anbefalinger til, hvordan Danmark bedre kan udnytte de 740.000 tons organisk affald fra husholdninger og servicesektor, der hvert år producers i Danmark.

Mere kvalitetsaffald

Panelet ønsker bl.a., en reorganisering af hele affaldssektoren, som gør det muligt for kommuner at udbyde affaldssorteringen. Kildesortering vil, ifølge Aksel Buchholt, medføre, at biogasanlæggene kan modtage mere affald i en kvalitet, der gør det muligt at afsætte gødning fra biogasanlæggende til landmænd med aftaler med mejerierne.

“Affaldssortering er en helt afgørende faktor for at sikre affaldskvaliteten, som mejerierne efterspørger,” siger Aksel Buchholt afslutningsvis. 

Ny biogasmotor udvinder mere energi

Martin Fey er driftleder hos Linko Gas, og han fortæller, at virksomheden regner med, at have deres nye biogasmotor i drift i starten af næste år. Grunden til at Linko Gas har valgt at investere i en ny motor er primært, at virkningsgraden er bedre end ved de gamle.

Sådan en biogasmotor er absolut ikke gratis, men vi har en forventning om, at det kan betale sig på den lange bane

”Man får simpelthen mere energi ud af det, man putter ind i den. Den er mere up to date, og der er bedre økonomi i den,” siger han og forklarer, at de vil kunne bruge den nye motor som backup i forbindelse med en opgradering af deres biogas, hvis der er problemer med det.

"For at opgradere biogassen, så man kan pumpe den ind i en naturgasledning, er der nogle specifikke krav, der skal overholdes, hvor det primære er fjernelse af CO2’en fra biogassen, så den får samme kvalitet som naturgas. Hvis der nu opstår problemer i forbindelse med den opgradering, har vi så den nye motor som backup. Og så forventer vi, at vi kommer til at lave mere gas i årene fremover, end vi vil kunne klare med naturgasledningen, og at den nye motor altså på et tidspunkt vil komme til at køre næsten konstant.”

Klar miljøgevinst

Vi regner med, at den vil kunne tjene sig hjem på en 5-6 år

Martin Fey forklarer, at der også er en klar miljøgevinst, da de nye motorer udnytter biomassen bedre. Den forbedrede virkningsgrad er også grunden til, at de forventer, at investeringen vil betale sig hjem over en rimelig kort årrække.

”Sådan en biogasmotor er absolut ikke gratis, men vi har en forventning om, at det kan betale sig på den lange bane. I forhold til de gamle motorer er der en forbedret virkningsgrad på ca. 3 procens, og desuden er vedligeholdelsesudgifterne per produceret kilowatt meget lavere. Vi regner med, at den vil kunne tjene sig hjem på en 5-6 år,” siger han.

Comments   2

Legetøj børn

annoncer

Elverbørn er legetøj i høj kvalitet og gode priser.
Elverbørn er en dansk webbutik med 4.8 i Trustpilot.


Populære Posts